Regulamin

REGULAMIN AKADEMII TENISA ZIEMNEGO FitTenis

 1. Regulamin ma na celu określenie zasad obowiązujących na treningach organizowanych przez Akademię Tenisa Ziemnego FitTenis.
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu FitTenis oraz regulaminu obiektów sportowych, na których odbywają się zajęcia.
 3. Podczas zajęć obowiązuje strój treningowy (tenisowy), oraz obuwie sportowe z płaską podeszwą, dostosowane do nawierzchni.
 4. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem, wykonanych na zajęciach lub obozach, proszone są o przekazanie tej informacji trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 5. Za rzeczy uczestników zajęć, pozostawione na obiektach sportowych, Akademia Tenisa Ziemnego Fittenis nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Akademia Tenisa Ziemnego FitTenis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnictwo w zajęciach Akademii Tenisa Ziemnego FitTenis jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

 1. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut (55 minut treningu, 5 minut na sprawy organizacyjne).
 2. Osoba wykupująca pakiet treningów indywidualnych musi zadeklarować dni oraz godziny treningów przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 3. W przypadku odwołania treningu z powodu opadów deszczu lub przyczyn losowych przez Akademię Tenisa FitTenis, zajęcia zostaną rozegranie w innym, dogodnym dla obu stron terminie. Informacja o odwolaniu treningu zostanie wyslana najpozniej 1h przed zajęciami przez trenera prowadzącego.
 4. W przypadku nieobecności, należy wysłać SMS pod nr 535-535-351 z 24h wyprzedzeniem przed rozpoczęciem danego treningu. W przypadku  nie odwołania lub odwołania treningu po tym terminie koszty treningu nie będą zwracane lub będą egzekwowane przy najbliższym treningu.
 5. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

ZAJĘCIA GRUPOWE 

 1. Czas trwania zajęć wynosi opcjonalnie 60 lub 90 minut (55 lub 85 minut treningu, 5 minut na sprawy organizacyjne).
 2. Opłaty za zajęcia są dokonywane z góry za dany miesiąc. Opłaty należy uiścić do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego: przelewem na konto.
 3. W przypadku odwołania treningu z powodu opadów deszczu lub przyczyn losowych przez Akademię Tenisa FitTenis, zostanie zorganizowany termin odróbkowy (najczęściej w weekend). Informacja o odwołaniu treningu zostanie wysłana najpóźniej 1h przed zajęciami przez trenera prowadzącego.
 4. W przypadku nieobecności, należy przejść do sekcji ODWOLANIE TRENINGU i kliknąć w termin który chcesz odwołać. Nieobecność należny zgłosić przez system najpóźniej 24h przed rozpoczęciem danego treningu (w przeciwnym wypadku system zablokuje Twoj trening). Tylko tak zgłoszoną nieobecność będzie można odrobić w ciągu 30 dniu od daty odwołanego treningu.
 5. Opłata za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi, ale istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w ciągu 30 dniu od daty odwołania treningu w innej grupie.
 6. W celu odrobienia treningu należy wybrać dostępne miejsce w grupie na stronie www.fittenis.pl/REZERWACJA TRENINGU (dostęp to tej sekcji maja tylko osoby, które uprzednio zgłosiły nieobecność), po wypełnieniu formularza kontaktowego przechodzisz do kalendarza wyboru treningu.
 7. Rezygnacja z udziału w zajęciach grupowych przyjmowana jest przed rozpoczęciem nowego miesiąca, do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego. W przypadku rezygnacji w póżniejszym terminie, jeżeli ne uda się znaleźć innej osoby na to miejsce w grupie opłata za kurs nie jest zwracana.
 8. Szkoła zapewnia rakiety, piłki oraz pozostały sprzęt niezbedny do realizacji treningów.
 9. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH

 1. Korty są czynne codzienie w ustalonych godzinach i w oparciu o złożone zamówienia.
 2. Do gry na kortach FitTenis uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu kortów tenisowych.
 3. Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz: (spożywania alkoholu, przebywania osób nietrzeźwych, palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, zaśmiecania kortów oraz niszczenie powierzchni kortów, używania wulgarnych słów).
 4. Na korcie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz podporządkowanie się decyzjom obsługi kortów.
 5. Korzystający z kortu ma prawo wejść na kort dokładnie o godzinie opłaconej i zobowiązany jest opuścić kort o godzinie upłynięcia rezerwacji. Osoby przychodzące na kort nie powinny przebywać przy korcie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem gry, aby nie przeszkadzać innym osobom grającym w tym czasie.
 6. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz wypożyczony sprzęt (rakiety tenisowe, piłki) zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub  zakupienia nowego sprzętu jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 7. Na korcie obowiązuje obuwie z płaską podeszwą, przeznaczone do gry na nawierzchni ziemnej.
 8. Obsługa kortów nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na kortach.

REZERWACJE KORTÓW TENISOWYCH

 1. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. 535-535-351 lub on-line przez stronę www.fittenis.pl (dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy).
 2. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min. W tym 55min gry i 5min na przygotowanie  kortu dla następnego gracza (zasiatkowanie, pozbieranie piłek i innych akcesoriów). W przypadku przedłużenia rezerwacji kortu wprowadza się naliczenia 30 minutowe.
 3. Zarezerwowany kort należy odwoływać 24 godziny przed zaplanowaną grą. Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów.
 4. W przypadku, gdy odwołanie kortu nastąpi po tym terminie, a obsłudze kortów  nie uda się znaleźć „zastępstwa” klient ponosi 100% kosztu wynajęcia kortu. 
 5. Dodatkowe koszty za nie odwołane lub odwołane za późno rezerwacje będą egzekwowane przez obsługę kortów przy najbliższej wizycie na kortach
 6. W przypadku, gdy klient dwukrotnie dokona rezerwacji kortu i nie stawi się o określonej godzinie, wcześniej jej nie odwołując, może zostać pozbawiony możliwości dalszych  rezerwacji.

Komentarze są wyłączone.