RODO

Administratorem bazy danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.922) z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach marketingowych, a także do kontaktu telefonicznego jest firma Fittenis Maria Braniecka z siedzibą w Legnicy 59-220 przy ul. Klonowej 1.

 

Komentarze są wyłączone.